Pla de treball

Uni4Freedom es durà a terme a través de l’aplicació de la Metodologia Comunicativa (MC)[1], perspectiva que ha estat destacada per la seva capacitat per identificar actuacions d’èxit que estan contribuint a superar les situacions de desigualtat i per contribuir a generar polítiques socials basades en aquestes actuacions. Aquest paradigma de recerca suposa l’establiment d’un diàleg igualitari entre les persones investigadores i els end-users durant totes les fases de la recerca. Així, el coneixement científic sorgeix al contrastar les evidències científiques prèvies aportades per l’equip de recerca amb el coneixement del món de la vida aportat pels agents socials participants a la recerca.

[1] Flecha, R., & Soler, M. (2014). Communicative methodology: Successful actions and dialogic democracy. Current sociology, 62(2), 232-242.

15 Puigvert, L. (2014). Preventive socialization of gender violence: Moving forward using the communicative methodology of research. Qualitative Inquiry, 20(7), 839-843

Activitat 1: Primera reunió de l’equip investigador (mes 1)

Activitat 2: Revisió de la literatura científica nacional i internacional (mes 1-3)

Activitat 3: Elaboració d’un article científic teòric (mes 4)

Activitat 4: Reunió amb el consell assessor del projecte (mes 4)

Activitat 5: Disseny dels instruments (mes 5)

Activitat 6: Reunió de l’equip investigador (mes 6)

Activitat 7: Recollida de dades a les 6 universitats catalanes (mes 6-15)

Activitat 8: Reunió vertical d’equip (mes 12)

Activitat 9: Anàlisi de les dades quantitatives i qualitatives obtingudes (mes 15-16)

Activitat 10: Reunió amb el consell assessor del projecte (mes 10 i 15)

Activitat 11: Redacció d’un informe sobre la incidència (mes 12)

Activitat 12: Elaboració d’articles científics (mes 15-16)

Activitat 13: Revisió de literatura científica sobre estudis de cas exitosos sobre prevenció i eradicació de la violència cap al col·lectiu LGBTIQ (mes 17-19)

Activitat 14: Reunió de l’equip investigador (mes 20)

Activitat 15: Elaboració d’una guia amb propostes (mes 21-24)

Activitat 16: Reunió amb el consell assessor del projecte (mes 22)

Activitat 17: Elaboració d’un policy brief (mes 23-24)

Activitat 18: Elaboració d’articles científics (mes 23-24)

Activitat 19: Avaluació d’impacte del projecte (mes 24)

Activitat 20: Elaboració del pla de comunicació (mes 1)

Activitat 21: Presentació de comunicacions i congressos científics internacionals (mes 6, 12 i 24)

Activitat 22: Publicació d’articles científics (mes 4,15 i 24)

Activitat 23: Publicació d’articles de divulgació (mes 4, 12 i 24)

Activitat 24: Uni4Freedom Labs (mes 22)

Activitat 25: Difusió del Policy Brief i Research Brief (mes 22)

Activitat 26: Jornada final de presentació dels resultats de la recerca (mes 24)